Planschaderisico-analyse

Een bedrijf bouwt een bedrijfshal direct naast een woning. Een nieuwe weg wordt aangelegd naast een woonwijk. Een voetbalstadion wordt gebouwd nabij een woongebied. Voorbeelden waarbij planschade een reëel risico vormt.

Planschade

Indien een planologische maatregel zoals een bestemmingsplan leidt tot een verslechtering van de planologische situatie en daaruit vloeit schade voort, die redelijkerwijs niet (geheel) voor rekening van belanghebbenden behoort te blijven, bestaat er een recht op vergoeding van deze planschade. De gemeente zal bij private (bouw)projecten vaak via een planschadeverhaalscontract met de initiatiefnemer afspraken willen maken dat eventuele planschadeclaims kunnen worden verhaald op deze initiatiefnemer.

Planschaderisico-analyse; essentieel bij veel ruimtelijke projecten

Te honoreren planschadeclaims kunnen grote gevolgen hebben voor de economische uitvoerbaarheid van (bouw)projecten. Om de planschade beheersbaar te houden is een risico-analyse vooraf erg belangrijk.

Een planschaderisico-analyse wordt opgesteld door speciaal opgeleide planschadejuristen en -taxateurs en geeft aan voor welke omliggende percelen waardevermindering kan optreden.

Onze expertise

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van planschaderisico-analyses. Wij kunnen u adviseren over de planschaderisico’s bij  (bouw)projecten en de planschadegevoeligheid van een nieuw bestemmingsplan of andere planologische besluiten.

Verder kunnen wij voor onze klanten een zorgvuldig gemotiveerde planschadeclaim indienen. Wij werken bovendien samen met deskundige planschade-taxateurs, waardoor u zeker kunt zijn van betrouwbare en goede taxaties.

Wij bieden u:

  • goed onderbouwde planschaderisico-analyses met taxatie;
  • ondersteuning bij het opstellen en motiveren van een verzoek om planschade.

Wilt u meer informatie over onze planschaderisico-analyses, neem dan contact met ons op.